​Het onderwijs op de Paulusschool gaat uit van het idee, dat alle kinderen zoveel mogelijk de kans moeten krijgen zich zonder hindernissen te ontwikkelen. De nadruk wordt gelegd  op dat wat wel lukt in plaats van op dat wat nog niet lukt. Zodoende kunnen kinderen zich ontwikkelen in overeenstemming met hun aanleg. Kinderen moeten zelfstandig kunnen werken, maar ook heel goed dingen met anderen samen kunnen doen. ​Katholiek houdt in: de Paulusschool geeft onderwijs vanuit een christelijke levenshouding en de daarbij behorende waarden en normen.  ​​

Zelfstandig werken & i​ndividuele ondersteuning

Ons onderwijs is hedendaags en inhoudelijk gebaseerd op de nieuwste inzichten. Voorbeelden hiervan zijn het thematisch en vakoverstijgende onderwijs en het leren leren. Dit doen we door effectieve vormen van instructie te geven, te controleren of de leerlingen de leerstof hebben begrepen en het geven van feedback op het leren. 

  • ​​We benaderen de leerlingen zoveel mogelijk op  hun eigen niveau en daar waar nodig bieden we ondersteuning of extra uitdaging. 
  • In het dagelijks leren zijn regelmatig momenten om zelfstandig te werken. Kinderen kiezen dan zelf hun taken en zijn verantwoordelijk voor het plannen van hun werk. 
  • Er wordt tijd vrij gemaakt om individuele hulp en ondersteuning te geven aan kleine groepjes leerlingen. 
Paulusschool: gewoon de leukste basisschool van Hilversum