De Paulusschool is betrokken bij iedere leerling. Leerkrachten bieden elke leerling professionele ondersteuning in zijn of haar ontwikkeling. Soms is er meer nodig. Dan kan er een beroep gedaan worden op de extra ondersteuningsmogelijkheden van de Paulusschool. 

Doelgericht 

De Paulusschool gaat uit van leerdoelen opgesteld voor leerlingen passend binnen het reguliere basisonderwijs. Voor het onderwijs in de basisvaardigheden (lezen, taal, schrijven en rekenen) wordt gebruik gemaakt van reguliere methodes die mogelijkheden tot differentiatie bieden. Iedere leerling vindt hierin uitdaging. Doordat iedere leerling een eigen device heeft en er een breed aanbod is aan software, is het mogelijk om een toegespitst oefenprogramma samen te stellen binnen het methodische aanbod.

Er wordt veel aandacht besteed aan groepsactiviteiten en aan de sociale- en emotionele ontwikkeling en de omgang met elkaar. Dit doen we met behulp van de Kanjertraining en de persoonlijke doelen die verankerd liggen in het IPC en tevens toepasbaar zijn op het reken- en taalonderwijs. Beide methodieken geven een breed aanbod waarbij voor leerlingen een legio aan kansen liggen om nieuwe vaardigheden te leren en eigen talent te ontdekken. Elke leerling werkt aan alle doelen, maar het ene doel zal verder ontwikkeld zijn dan het andere. Dit verschilt per leerling. Voor de school biedt het een doorgaande lijn met heldere routines en een duidelijke structuur met aandacht voor het zichtbaar maken van dat wat de leerlingen aan leren zijn op alle gebieden.

Aanbod

We volgen en begeleiden de leerlingen systematisch. Zij kunnen werken op het niveau dat bij hen past, waarbij we blijven uitdagen. Het onderwijs is onderverdeeld in drie niveaus: basis, verrijkt, verlengd/begeleid. In principe krijgen alle leerlingen dezelfde basisleerstof aangeboden en spelen wij in op de onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep. Leerlingen die moeite hebben met de basisstof krijgen meer leer- of instructietijd in de vorm van verlengde/begeleide instructie binnen de eigen groep. Leerlingen die meer kunnen, volgen een uitdagende leerstofroute (compactprogramma) en is er extra verrijkende en verdiepende leerstof.

Op de Paulusschool hebben we ook leerlingen met een andere moedertaal dan het Nederlands. Deze leerlingen bieden wij extra ondersteuning aan in het verwerven van de Nederlandse taal. 

 

Extra aanbod

Leerlingen die buiten het basisaanbod extra hulp nodig hebben bij het aanleren en oefenen van de leerstof binnen de groep, bieden we ondersteuning op gebied van taalverwerving, lezen, rekenen en het welbevinden. Deze begeleiding wordt binnen of buiten de groep aangeboden, individueel of in kleine groepjes. 

Bij de Breinbrekers en de Braintrainers worden leerlingen uitgedaagd die dat nodig hebben bovenop de uitdaging die ze al in de klas geboden wordt. De opdrachten zijn zo ontworpen dat ze oefenen met fouten maken, leerstappen plannen en andere vaardigheden van de executieve functies. Bijvoorbeeld door proefjes te doen of een onderzoek uit te voeren. Hierbij worden ze aangesproken op de hogere orde denkniveaus.