1. De school

In dit hoofdstuk wordt beschreven waar de school voor staat, welke richting we gaan en hoe wij ernaar streven onderwijs te bieden ‘dat er toe doet’. 

Onze missie

Vaardig de wereld in!
Onderzoekend, verbonden en zelfbewust. 

Onze visie

Op de Paulusschool vinden we het belangrijk dat leerlingen zichzelf goed leren kennen, gaan ervaren waar hun kracht ligt en waarin ze nog verder kunnen leren. Leerlingen worden zo gevormd tot zelfbewuste mensen die in verbinding staan met zichzelf, de ander (mensen) en het andere (dingen, omgeving, de wereld). Dit doen ze door een geïnteresseerde, kritische en onderzoekende houding te ontwikkelen. 

Leren leren 

Een kind komt naar school om te leren. Een kind wil leren, is nieuwsgierig, wil uitgedaagd worden, gaat op zoek naar antwoorden op vragen en doet gewild en ongewild ervaringen op. Het leren van kinderen gebeurt in samenhang, door verbindingen te leggen en verbanden te zoeken. Bij het leren van de kinderen gaan we uit van de holistische uitgangspunten, waarbij het principe wordt gehanteerd dat alles met elkaar verbonden is. Door gebruik te maken van wat de kinderen al weten, wordt een verbinding gelegd met nieuwe kennis of vaardigheden. Naast kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen leren we het kind de wereld ontdekken, we stimuleren het kind zijn/haar persoonlijke talenten te ontwikkelen en we leren het kind leren. Omdat kinderen zo veel van elkaar verschillen, kunnen ze veel van elkaar leren. 

Pedagogisch uitgangspunt 

Kinderen moeten met plezier naar school kunnen gaan en zich daar gewaardeerd voelen om wie zij zijn en wat zij doen. Wij willen hen leren zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelen, daar eigen keuzes in leren maken en de consequenties daarvan aanvaarden. Een veilig en gestructureerd pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen zijn een voorwaarde. 

Wij vinden het belangrijk dat een kind 

 • zich competent voelt en ervaart dat het iets goed kan;
 • zelfstandig bezig kan zijn vanuit zijn eigen belangstelling, op het eigen niveau en in het eigen tempo;
 • zich sociaal verbonden weet, zich geaccepteerd voelt, erbij hoort, initiatieven neemt en met anderen samenwerkt. 

Dit willen we doen door te zorgen voor een goede sfeer in de school. We vinden het belangrijk dat er een hechte onderlinge band tussen leerlingen, leerkrachten en ouders ontstaat. 

Didactisch uitgangspunt 

Het onderwijs op de Paulusschool is gebaseerd op de nieuwste inzichten, waarbij we leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau benaderen en hen – waar nodig – individueel of in kleine groepjes begeleiden. De leerkrachten begeleiden en scheppen de randvoorwaarden hiervoor. Dit betekent dat leerlingen, gerelateerd aan het leerstofjaarklassensysteem, goed worden gevolgd in hun ontwikkeling, aangesproken op hun mogelijkheden en aangespoord iets extra’s te doen om het maximale uit hun leren te halen en hun talenten te herkennen en benutten. De zorg en de verantwoordelijkheid voor het maken van de juiste afweging ligt bij de leerkrachten. 

Identiteit van de school 

De Paulusschool is ontstaan uit een samengaan van twee katholieke scholen die op de huidige plek stonden: de St. Clemensschool en de Gerardus Majellaschool. In 1980 werd het nieuwe, huidige gebouw in gebruik genomen. We zien het als een uitnodiging om vanuit de katholiek-christelijke traditie een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Om dit te realiseren willen we een open dialoog voeren met iedereen, hebben we respect voor ieders overtuiging en willen we met de leerlingen nadenken over het leven in de meest brede zin van het woord en de waarde ervan voor iedereen. Relatie is daarbij het uitgangspunt: de relatie met jezelf, de relatie met de ander en het andere en de relatie met de wereld. Verbinden, verantwoorden en vertrouwen vormen de norm voor het omgaan met elkaar. 

Op de Paulusschool willen we het kind zien in al zijn eigenheid. Zien hoe het met het kind gaat, wat hij kan, waar de interesses liggen, wat de talenten zijn. We streven ernaar dat ieder kind uiteindelijk op die plek terecht komt, waar het het beste past en zo verder kan ontwikkelen en groeien. 

Een IPC school 

De Paulusschool is een IPC school. Doel is dat kinderen de wereld leren kennen en begrijpen en opgroeien tot wereldburgers. Om dit te realiseren is er gekozen voor het werken met units (thema’s) binnen de zaakvakken en de kunstzinnige vakken (alle vakken behalve lezen, taal en rekenen) met behulp van het International Primary Curriculum, het IPC. Het IPC is ooit in opdracht van Shell ontwikkeld en kent zowel een Engelse als Nederlandse variant met een routing die dekkend is voor de Nederlandse kerndoelen. 

Binnen het IPC zijn de nieuwste inzichten verwerkt over hoe leerlingen leren. Leerlingen leren verbanden te leggen tussen de verschillende vakgebieden waardoor dat wat ze leren beter beklijft en ze nog beter tot leren komen. 
Het lesgeven en leren zijn boeiend omdat leerlingen zowel naar het verleden als naar de toekomst kijken. Er wordt gekeken naar het verleden omdat leren ook over onze culturele achtergrond gaat. Er wordt geleerd waarom we zijn wie we zijn. We richten ons op de toekomst omdat we weten dat onze wereld voortdurend verandert en we klaar willen staan om de uitdaging aan te gaan zo goed mogelijk in te schatten hoe de wereld er straks uit zou kunnen zien. 

Binnen IPC bestaan verschillende thema’s als ‘gebouwen’, ‘communicatie’, ‘kunst’, ‘gezond leven’. Om kinderen meer zicht te leren krijgen op de wereld om hen heen is Internationalering een bij ieder thema terugkomend vakgebied. Bij bijvoorbeeld het thema ‘het regenwoud’ wordt aandacht besteed aan de vakgebieden aardrijkskunde (waar vind je regenwouden op de wereld en waarom juist daar), natuur (welke lagen zijn er in een oerwoud, welke dieren leven in het oerwoud), kunst en muziek (maskers maken en bekijken van volken die in het oerwoud leven, luisteren naar muziek en zelf muziek maken). Daar waar mogelijk nodigen we mensen uit die in de klas iets kunnen vertellen over hun werk, hobby of talent en maken we diverse uitstapjes en proberen we op die manier de buitenwereld de school in te halen. 

Les in het Engels 

Om kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst moeten we ervoor zorgen dat zij een vreemde taal met een hoge internationale gebruikswaarde op een goed niveau beheersen. Gekozen is voor het Engels. Het aanleren van een tweede taal verloopt beter als daar zo vroeg mogelijk mee wordt begonnen en dat dan vooral door het dagelijkse gebruik van die taal in natuurlijke situaties. We beginnen daarom al vanaf groep 1 met het aanleren van Engels. De nadruk ligt hierbij op het luisteren en spreken. 
Het Engels wordt aangeleerd via het principe van ‘immersion’ (= onderdompeling). Dit betekent dat wij delen van de normale Nederlandse lessen in het Engels geven. 

ICT 

Het gebruik van ICT is een onmisbaar onderdeel geworden in onze samenleving. De Paulusschool wil bij de nieuwste technieken blijven aansluiten. Dit doen we door op de hoogte te blijven en gebruik te maken van nieuwe inzichten op gebied van creatieve technologie. De computers, chromebooks en laptops op school worden, naast het werken in (werk)boeken en schriften, gebruikt voor het oefenen van vaardigheden, het doen van onderzoek en het maken van presentaties. De computer wordt binnen het hele onderwijs geïntegreerd als oefenmiddel bij alle hoofdvakken, als tekstverwerker, als bron voor informatie, als hulpmiddel bij de administratie, als communicatiemiddel zowel binnen de school als naar buiten, als middel om d.m.v. innovatie ons onderwijs impulsen te geven en in te spelen op veranderende onderwijsbehoeften van leerlingen. 

What really matters 

Leren leren, je veilig voelen en voor jezelf durven opkomen op een goede manier, opgroeien tot wereldburger en nadenken over je plek op deze wereld, het ontwikkelen van vaardigheden en talenten zijn allemaal dingen die mee helpen bij de ontwikkeling van het speerpunt What really matters. Want waar gaat het uiteindelijk omdat ieder kind tot ontwikkeling komt en een gelukkig leven heeft. 

Om dit tot zijn recht te laten komen bieden we de leerlingen activiteiten aan waarin ze hun eigen talenten kunnen ontdekken. Er is speciale aandacht voor: 

 • muziek, gegeven door een muziekdocent
 • creativiteit op gebied van handvaardigheid en tekenen, gegeven door een kunstdocent
 • het werken met ICT en met name de creatieve kant van deze technologie
 • het werken met techniek
 • het voeren van filosofische gesprekken 

Al deze onderdelen vinden hun plek binnen de thema’s waaraan we werken. 

Een katholieke school 

De Paulusschool is een hedendaagse katholieke school. Dat betekent dat we het een uitnodiging en een opdracht vinden om vanuit de katholiek-christelijke traditie een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een betere wereld voor iedereen. Door onze katholieke identiteit geven we onderwijs vanuit een christelijke levenshouding en de daarbij behorende waarden en normen. We gaan in gesprek met elkaar, hebben respect voor ieders overtuiging en wensen te werken met en aan een positief perspectief naar de toekomst. Bij de wereldverkennende thema’s en projecten besteden wij aandacht aan de levensbeschouwelijke aspecten en vragen, die met de thema’s verbonden zijn. En in de aanlooptijd naar de bekende christelijke feestdagen, Kerst en Pasen, spreken we over de inhoud en de betekenis van de feesten en vieren we ze op school. 

Samenwerking met de buurt 

Al enige jaren werken we samen met Versa (Buurthuis de Lelie) en Bink (Naschoolse opvang) aan de Brede School met de bedoeling het realiseren van een doorlopende lijn tussen en binnen de verschillende voorzieningen die zich met kinderen bezig houden. Doel is het bieden van extra activiteiten ter stimulering van de ontwikkeling op gebied van talenten, vaardigheden en behoefte van het kind. 

In maart 2017 is de Lelie door brand verwoest en heeft het buurthuis op verschillende locaties de buurtactiviteiten voort kunnen zetten. Omdat we als school het contact met de buurt belangrijk vinden heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaats gevonden naar een duurzame samenwerking tussen Versa (Buurthuis de Leie), Bink (Kinder- en naschoolse opvang) en de Gemeente Hilversum. Deze duurzame samenwerking zal vorm krijgen door een nieuwe te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA) waarin naast de school met naschoolse opvang van Bink, ook Kinderopvang zal komen, het buurthuis en het consultatiebureau van de GGD.

In januari 2024 zal er gestart worden met de bouw van onze nieuwe school en zullen we tijdelijk, van oktober 2023 tot het voorjaar van 2025, op een tijdelijke locatie gehuisvest worden. In de herfstvakantie, oktober 2023, verhuizen we naar het speelterrein aan de Neuweg, Neuweg 96A. Daar is een tijdelijk gebouw neergezet dat we op 31 oktober in gebruik gaan nemen met de kinderen.
In november en december zal het oude gebouw aan de Irisstraat worden gesloopt en wordt in januari 2024 gestart met de nieuwbouw.

Via de medezeggenschapsraad en de PaulusKoerier houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

2. Onderwijs

Wettelijke opdracht

Voor het onderwijs op de basisschool gelden de volgende belangrijke uitgangspunten: 

 • Een ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerlingen.
 • Ontwikkeling van emotionele en verstandelijke vaardigheden en daarnaast creatieve, sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
 • Opgroeien in een multiculturele samenleving. 

Om deze ontwikkeling te kunnen realiseren wordt in de Wet Primair Onderwijs (WPO) aangegeven, aan welke leergebieden aandacht geschonken moet worden. De overheid heeft kerndoelen vastgesteld die aangeven wat wij als school per vak aan leerinhouden moeten aanbieden. Scholen hebben de ruimte om eigen keuzes te maken in de wijze waarop ze aan de kerndoelen voldoen, waarbij zij de brede vorming van leerlingen moeten bevorderen. 

Burgerschapsvorming en sociale integratie 

Actief burgerschap is het kunnen en willen participeren in de samenleving. Bij burgerschap gaat het om doen. De leerlingen leren vaardigheden en leren handelen vanuit met elkaar gedeelde waarden en normen, ook als kinderen uit verschillende culturen afkomstig zijn. Dit zie je terug in bijvoorbeeld de schoolregels, de gedragscode, het pestprotocol, de lessen van de Kanjertraining en het werken met IPC. En het betekent dat we aandacht besteden aan de wijze waarop we met elkaar omgaan, dat we verschillen erkennen en die zoveel mogelijk tot hun recht laten komen. 

Concreet betekent dit dat we activiteiten organiseren gericht op contact maken met de naaste omgeving door bijvoorbeeld op de vrijdag voor Palmzondag met de jongere kinderen een zelf gemaakt cadeautje naar de ouderen in de wijk te brengen. We doen culturele- of sociale uitstapjes. En we nodigen ouders of mensen uit de omgeving uit om binnen de school iets te vertellen over bijvoorbeeld hun beroep of om in samenwerking met het buurthuis pannenkoeken te komen eten of spelletjes te doen. 

De organisatie van het onderwijs 

Vanuit het uitgangspunt dat leerlingen met en van elkaar leren zijn de groepen als volgt ingedeeld: twee groepen 1/2, een enkele groep 3 en een enkele groep 4 die 's middags samenwerken, groep 5/6 en groep 7/8. Door groepen zoveel mogelijk heterogeen te combineren kunnen leerlingen elkaar helpen, met elkaar overleggen, uitgedaagd worden door iets moeilijkere stof of juist geholpen worden door nog eens een herhaling. Het belangrijkst is de ervaring dat ieder gewaardeerd wordt op wat hij of zij kan, de talenten die iemand heeft en te merken dat ieder anders is en daarin zichzelf mag zijn en zijn talent kan inzetten voor een ander of het andere. 

De vakken lezen, taal, schrijven en rekenen worden via kennisoverdracht aan de leerlingen aangeboden waarbij veel aandacht is voor (effectieve) instructie, begeleide inoefening en zelfstandig werken. Leerlingen die meer kunnen of meer uitdaging nodig hebben, krijgen meer uitdagend werk of verdieping. Leerlingen die moeite hebben om de instructie te volgen of op een ander niveau werken dan de groep krijgen verlengde instructie of individuele instructie, waarbij het uitgangspunt is dat deze leerlingen meer tijd nodig hebben om dat wat ze moeten leren aan basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Er wordt gewerkt vanuit methodes die voldoen aan de kerndoelen. 

De zaakvakken en creatieve vakken (IPC) worden in samenhang aangeboden. De leerlingen worden gestimuleerd zelf op onderzoek uit te gaan met vragen die door de leerkracht gesteld worden, vragen die door de groep worden gesteld of vragen die groepjes leerlingen of individuele leerlingen stellen. 

Schoolontwikkeling 

In de afgelopen schooljaren heeft de school aandacht besteed aan: 

 • Het verbeteren van het leesonderwijs met aandacht voor motivatie om te lezen. Hiervoor is een ruime bibliotheek ingericht met een veelheid van verschillende boeken die door de leerlingen gelezen kunnen worden.
 • Het optimaliseren van de lessen. Daarvoor is een lesmodel ontwikkeld dat gebruikt wordt tijdens de lessen. Vaste onderdelen hierbinnen zijn het werken met doelen en succescriteria.
 • Het aanbod van woordenschat, het inrichten van een taalrijke leeromgeving, rekening houdend met de niveauverschillen tussen alle leerlingen.
 • Het observeren van leerlingen, het stellen van vragen aan leerlingen over hun leren en het toetsen in een cyclisch proces van evalueren, analyseren, plannen, uitvoeren en weer evalueren. 
 • En er zijn twee nieuwe methodes aangeschaft. Voor Spelling werken we met Staal, voor Rekenen met Getal en Ruimte Junior.

Komend schooljaar ligt de focus op: 

 • Aandacht voor de leercultuur binnen de school. Hoe kunnen leerkrachten en leerlingen nog beter met en van elkaar leren. Leidende vragen zijn: Wat is het doel? Wat weet ik al? Wat is de (of mijn) volgende stap?
 • Het integreren van taalonderwijs binnen de zaakvakken. Dit betekent dat het schriftelijke- en mondelinge taalonderwijs betekenisvol wordt gemaakt binnen de IPC thema’s waaraan gewerkt wordt. 
 • Het verder verbeteren van het aanleren van het Nederlands als tweede taal voor leerlingen die dat nodig hebben en de mogelijkheid voor leerlingen om ook hun eigen taal te kunnen gebruiken bij het leren.

Hoe we werken 

Onderwijsactiviteiten in de groepen 1 en 2 

De ontwikkeling van jonge leerlingen (4 en 5 jaar) gaat op speelse wijze, spelend lerend. Leerlingen leren van spelen, van bewegen, van tekenen, puzzelen, bouwen, luisteren naar een verhaal en samen doen. Het gaat om een totaalontwikkeling, waarbij iedere activiteit bijdraagt aan de ontplooiing. Aan de hand van de eigen mogelijkheden van een leerling en van de groep zal de leerkracht de lesstof aanbieden. De werkwijze is vooral thematisch. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het International Early Years Curriculum (IEYC) als voorloper op het werken met IPC. 

De volgende aspecten worden daarbij onderscheiden: 

 • Sociale/emotionele ontwikkeling: Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door spelen in de huishoek en de bouwhoek, buitenspel, kleutergym, groepswerk, gezelschapsspelletjes.
 • Taalontwikkeling: De groei in de taal wordt gestimuleerd door het voeren van kringgesprekken, het (na) laten vertellen verhalen, voorlezen, taalspelletjes, luisterspelletjes, werken met praatplaten, versjes leren, actief zijn in de leeshoek, woordenschatvergroting, voorbereidende leesactiviteiten, inzet van computers.
 • Motorische ontwikkeling: Dit gebeurt vooral in kleutergym, ritmiek, dans, buitenspel, ontwikkeling van de grove en fijne motoriek.
 • De zintuiglijke ontwikkeling: De zintuigen worden gestimuleerd door het spelen in de huishoek, de bouwhoek, de leeshoek, de zand- en watertafel, schilderen aan de verfwand, spelen met constructiemateriaal, muziek, spelen met expressiemateriaal en ontwikkelingsmateriaal uit de kasten zoals puzzels, lotto’s, vorm/kleurenspelletjes, rijmspellen, sorteeren rubriceerspellen.
 • Ruimtelijk inzicht en voorbereidend rekenen: Leerlingen leren hoeveelheden benoemen, tellen, cijfers van 1 tot en met 20 herkennen en ze leren onder andere de rekenbegrippen meer-minder, minstemeeste-evenveel enz.
 • Het voorbereidend lezen (heeft ook veel te maken met taalontwikkeling): leerlingen leren letters kennen en herkennen door er mee te spelen, te stempelen en zelf woorden of zinnen te ‘schrijven’. En ze leren de begrippen die belangrijk zijn voor het leren lezen, zoals links, rechts, vooraan, achteraan, breed, smal, enzovoort.
 • Ontwikkeling van de creativiteit: Beeldend werken met onder andere klei, wasco, zand, papier, karton, potlood, stift, verf, kosteloos materiaal, vouwbladen. 

Methodisch leren vanaf groep 3 

Vanaf groep 3 krijgen leerlingen in het begin nog regelmatig klassikaal les, om een goed begin te maken met het aanvankelijke lezen, schrijven en rekenen. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillen in aanleg en tempo. Dat betekent dus ook, dat leerlingen die al kunnen lezen en rekenen niet aan alle klassikale activiteiten hoeven mee te doen. Zij kunnen op het eigen niveau verder werken. 

Engels: een tweede taal leren vanaf 4 jaar 

Vanaf het moment dat uw kind op school komt, leert het Engels. Ongeveer 15% van de activiteiten vinden in het Engels plaats. We doen dit door het Engels te integreren in de dagelijkse routine van het groepsgebeuren. 
Het accent ligt op het doen van spelletjes, het voorlezen van Engels prentenboeken en het al spelend, pratend en zingend verruimen van de woordenschat en gericht op de luister- en spreekvaardigheid bij de jongere leerlingen. 

Leerlingen kunnen ervoor kiezen om Engelse boeken te lezen wanneer ze dat willen en vanaf groep 5 wordt er ook, weliswaar beperkt, aandacht besteed aan de schrijfvaardigheid. De momenten waarop we Engelse activiteiten doen worden door de leerkrachten herkenbaar gemarkeerd als momenten waarop iedereen Engels spreekt. 
Een dag per week hebben we een ‘English day’, we gebruiken die dag zoveel mogelijk het Engels als spreektaal. Het doel hiervan is dat leerlingen zich prettig en veilig voelen bij het horen en spreken van de Engelse taal. 

Alle leerkrachten hebben het English Teacher Training Programme (ETTP) op het opleidingsinstituut van Alberdingk Thijm Scholen gevolgd en hebben een Anglia of Cambridge certificaat behaald. Een native speaker is een dagdeel per week aanwezig voor ondersteuning bij de lessen. 

De vakgebieden 

Levensbeschouwelijke vorming 

Door het jaar heen wordt de Katholieke gedachte mede vormgegeven met behulp van de thema’s bij IPC. Er is aandacht voor het verschil in culturen en geloven, waarbij het gaat om het begrijpen van de ander en daar respect en eerbied voor leren hebben. Er vinden klassengesprekken plaats en daar waar het past worden bijbelverhalen voorgelezen en vindt er verdieping plaats. Op deze wijze worden ervaringen besproken en aangeboden waar het kind nu, of in de toekomst, zijn voordeel mee kan doen. Kerst en Pasen worden gevierd met een viering. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Onze leerkrachten hebben een licentie voor het geven van Kanjertraining in de klas. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. We vertrouwen elkaar en We helpen elkaar zijn de twee regels die de basis vormen van de Kanjertraining. We spelen met de leerlingen situaties na die zich in het dagelijks leven (kunnen) voordoen. Leerlingen leren zo dat je in een situatie verschillend kunt reageren en welke reacties dit bij anderen te weeg kan brengen. 

Met de Kanjertraining willen we de volgende doelen bereiken: 

 • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn.
 • Leerlingen voelen zich veilig.
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
 • De groepsleerkracht wordt gerespecteerd. 

De Kanjertraining is wekelijks in het rooster opgenomen, zodat de continuïteit gewaarborgd is. Indien gewenst kan de leerkracht hiervan afwijken en in de groep frequenter aandacht aan de sociaal-emotionele vorming geven. 

Afspraken 

Onder pesten verstaan we het voortdurend plagen van kinderen op een dusdanige wijze dat dit door de slachtoffers als bedreigend wordt ervaren. Leerlingen kunnen zich optimaal ontplooien als er sprake is van een veilig schoolklimaat. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om ervoor te zorgen dat leerlingen veilig zijn op school. Pesten op school willen we voorkomen en, indien noodzakelijk, aanpakken. 

Door de hele school zijn er vijf afspraken die ons helpen pestgedrag te voorkomen: 

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig 

We maken gebruik van de petjes/kleuren van de Kanjertraining. Iedere kleur symboliseert een ander gedrag. Een blauw petje staat voor de ‘vogel, een vlerk’, gedrag waarbij je onaardig doet tegen een ander of de baas speelt; een geel petje staat voor een verlegen en teruggetrokken rol; een rood petje voor een leerling die graag mee doet en volgt en het allemaal wel grappig vindt; de witte pet is voor de kanjer die naar oplossingen zoekt, helpt en bewuste keuzes maakt. Door middel van de petjes en het rollenspel leren leerlingen hoe je je kunt gedragen en hoe je kunt reageren als iemand niet leuk tegen je doet. Doordat leerlingen van elkaar verschillende manieren en motivaties horen, worden ze vaardiger in het omgaan met verschillende situaties. 

Taal 

Voor onderwijs op het gebied van spelling en grammatica werken we met de methode Staal. Er wordt gewerkt met een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees. De duidelijke stappen en de visuele ondersteuning daarbij zorgt voor duidelijkheid bij de leerlingen. 

Het mondelinge- en schriftelijke taalonderwijs zal zoveel mogelijk geïntegreerd worden aan de thema’s van IPC of de actualiteiten. Daarvoor maken we gebruik van landelijk opgestelde doelen en het aanbod van lessen van de taalmethode Taalactief. Belangrijk is dat wij willen laten zien dat taal op de eerste plaats ‘communicatie’ is. 

We gaan dus aan de slag met het leren van: 

 • de vaardigheden die nodig zijn om de eigen gedachten mondeling en schriftelijk duidelijk en begrijpelijk over te brengen aan anderen en;
 • de vaardigheden die nodig zijn om de mondelinge en schriftelijk weergegeven gedachten van anderen duidelijk en begrijpend te verstaan. 

De doelen voor het verwerven van taal zijn voor alle leerlingen hetzelfde. De wijze waarop deze worden aangeboden kan verschillend zijn. Voor leerlingen die met Nederlandse taal opgroeien zijn veel dingen vanzelfsprekend. Voor leerlingen die het Nederlands als tweede taal leren is er extra aandacht voor het horen en spreken van klanken, woord-en zinsbouw, het voeren van gesprekjes. Voor alle leerlingen is er uitgebreid aandacht voor het aanleren van nieuwe woorden. 

Technisch- en begrijpend lezen 

In groep 3 wordt gewerkt met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Met behulp van deze methode leren de leerlingen op een zeer gestructureerde manier lezen. Het technisch lezen wordt verder ingeslepen en ingeoefend met activiteiten als stillezen, theaterlezen en de methodiek van José Schraven in combinatie met kaarten met woorden en teksten vanaf groep 4. Het vrij lezen wordt gestimuleerd en daarbij helpt onze eigen schoolbibliotheek. De groepen gaan twee keer in de week ongeveer een half uur naar de bibliotheek om te lezen. 

Voorlezen doen we dagelijks en is ook een belangrijke activiteit, zowel op school als thuis. Het geeft plezier in lezen waardoor leerlingen gemotiveerd raken voor het lezen. 

Voor begrijpend lezen werken we vanaf groep 4 met de methode Nieuwsbegrip. Daarbij maken we gebruik van de woordenschatlijn die de methode biedt en krijgen de leerlingen die dat nodig hebben de mogelijkheid om nog extra te oefenen aan het begrip van de woorden. De wekelijkse teksten, opdrachten en filmpjes in Nieuwsbegrip gaan over actuele onderwerpen. Daarnaast krijgen de leerlingen in een week ook een andersoortige tekst aangeboden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een krantenartikel, een gedicht, een recept, een (spannend of ondersteunend) verhaal. 

Schrijven 

Schrijven leren de leerlingen met behulp van de methode ‘Pennenstreken’. De leerlingen leren schrijven in blokletters en als ze er aan toe zijn ook in lopend schrift. In eerste instantie wordt er geschreven met potlood. Halverwege groep 4 krijgen de leerlingen een vulpen. 

Rekenen 

Voor het rekenonderwijs werken wij met de rekenmethode Getal & Ruimte Junior. Deze methode biedt een mix van alle op dit moment bestaande inzichten over kwalitatief goed reken- en wiskundeonderwijs en past goed bij de wensen van het team en het leren van onze leerlingen. 

Er worden drie soorten rekendoelen onderscheiden: rekenvaardigheid (weten), rekengebruik (toepassen) en rekeninzicht (verdiepen). Getal & Ruimte besteedt veel aandacht aan alle drie rekendoelen. 

Binnen de methode is ruimte om leerlingen op het eigen niveau te begeleiden. De groep begint met een klassikale instructie met daarna de gelegenheid voor verlengde- of individuele instructie. Daarnaast heeft Getal & Ruimte Junior veel aandacht voor het zelfregulerend vermogen van leerlingen. De methode sluit goed aan bij onze manier van werken met formatief handelen en het centraal stellen van het leren. En de methode biedt oefenstof op papier en digitaal, zodat leerlingen op verschillende manieren kunnen oefenen. 

Wereldverkenning en creatieve vorming (IPC) 

Het wereldverkennende onderwijs wordt zoveel mogelijk georganiseerd in projecten en thema’s waarin de ‘oude schoolvakken’ (aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, en biologie) en de ‘nieuwe schoolvakken’ (techniek, informatiekunde, internationalisering, kunstzinnige en maatschappelijke vorming) met elkaar verbonden worden. Daarvoor gebruiken we de thema’s van het IPC (= International Primary Curriculum). 

Er zijn aparte thema’s voor de groepen 1 en 2, voor de groepen 3 en 4, voor de groepen 5 en 6 en voor de groepen 7 en 8. Elk thema bevat leerstof voor gemiddeld 6 weken onderwijs en bestrijkt verschillende aspecten van een bepaald onderwerp. De aanbieding van een thema verloopt steeds volgens een vaste structuur. Middels het startpunt worden leerlingen enthousiast gemaakt over het thema. Dan wordt bij de kennisoogst nagegaan wat de leerlingen al van het onderwerp weten, vervolgens wordt besproken wat ze nog meer van dat onderwerp zouden willen en kunnen leren en daarna volgen de activiteiten en de lessen, waarin het accent ligt op het leren van vaardigheden en het vergaren van kennis uit de verschillende vakgebieden. Daar zijn ook de onderdelen muziek en creatieve vorming en soms zelfs het bewegingsonderwijs in verwerkt. Aan het einde van een thema volgt de afsluiting en dat kan leiden tot een presentatie of tentoonstelling waarin de leerlingen laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. 

Verkeer 

Een wat losstaand onderdeel van ons programma is het verkeersonderwijs dat in alle groepen wordt gegeven, op aparte herkenbare momenten. Meestal in de vorm van een verkeersdag waarin we allerlei activiteiten doen. 

Bewegingsonderwijs 

De leerlingen van groep 1/2 krijgen bewegingsonderwijs in de speelzaal van het eigen schoolgebouw. Voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8 maken wij gebruik van een gymzaal van de Fabritiusschool. De gymles wordt een keer per week gegeven door een opgeleide gymdocent.

3. Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

Leerlingen worden gevolgd in hun ontwikkeling op gebied van de cognitieve vakken (lezen, taal, spelling, rekenen), op motorisch gebied (bewegen, sport en spel, technisch schrijven) en op sociaal-emotioneel gebied (bijvoorbeeld werkhouding, zelfstandigheid, kunnen samenwerken, weerbaarheid, gedrag). Dit gebeurt met behulp van observaties en toetsing. 

Bij de zaakvakken en de creatieve vakken (IPC) gaan we voornamelijk met de leerling in gesprek over de ontwikkeling en bespreken wat er bereikt is en wat de volgende stap in de ontwikkeling is, de zogenoemde assessmentgesprekken. 

Wanneer op één of meer van de gebieden blijkt dat er dingen beter zouden kunnen dan gaan we met elkaar in gesprek. In eerste instantie binnen school, met collega’s, leerlingen en ouders en als het nodig is wordt er een hulpvraag buiten de school neergelegd. 

Specifieke begeleiding aan individuele leerlingen 

Wij proberen zo goed mogelijk te zorgen voor de begeleiding van individuele leerlingen met problemen. Het kan voorkomen, dat er leerlingen zijn, die moeilijkheden tegenkomen in een aspect van hun ontwikkeling. Dat kunnen alle soorten leerlingen zijn, van heel zwak tot heel vlot. Een dergelijke leerling is dan niet alleen een ‘leerling met een extra onderwijsbehoefte’ van de eigen groepsleerkracht, maar er wordt door het hele team meegedacht over de juiste aanpak binnen het ontwikkelingsprobleem. 

Handelingsgericht werken 

We richten ons binnen de school op het zogenoemde handelingsgericht werken. Het accent van de zorg ligt daarmee op de aanpak binnen de groep en de plek die de leerling daarbinnen heeft. De vragen van leerkrachten, ouders en leerlingen zijn uitgangspunt van de zorg. Er wordt gekeken naar het kind in zijn totaliteit en de kenmerken worden zo volledig mogelijk beschreven. 

Daarbij gaan we uit van de sterke punten van de leerling: Waar liggen zijn/haar kansen, wat kan de leerling goed en hoe kan dit gebruikt worden om verder tot ontwikkeling te komen, en de dingen die als moeilijk worden ervaren te verbeteren. 

De kenmerken die beschreven worden hebben te maken met: 

 • de onderwijsbehoefte van de leerling: Wat heeft deze leerling nodig?
 • de onderwijsleeromgeving
 • de thuissituatie
 • het sociaal-emotioneel functioneren. 

Het beschrijven van de leerling-kenmerken gaat in overleg met elkaar, de leerkracht, de ouders, de leerling, de intern begeleider en eventueel de externe deskundige. Ieders bijdrage is daarbij van belang en ieder heeft vanuit zijn eigen rol en deskundigheid een wezenlijke bijdrage. 

Toetsen 

Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van Bureau ICE, het IEP LVS. IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel en biedt naast methode onafhankelijke toetsen op taal en rekenen ook inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling, de leeraanpak en het creatief vermogen. Een kind wordt niet afgerekend op wat het niet kan, maar er ontstaat inzicht in waar het kind nu staat en hoe het zich verder kan ontwikkelen. Het IEP leerlingvolgsysteem brengt de ontwikkeling en de talenten van het complete kind in kaart. Met die uitkomst kan de leerkracht samen met de leerling werken aan de volgende ontwikkelingsstap en vergroten we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling. 

Groepsplan of handelingsplan 

Binnen het handelingsgericht werken worden groepsplannen gemaakt waarbij vanuit de gemaakte toetsen en observaties doelen worden geformuleerd die een plek krijgen in het groepsplan, of in bijzondere gevallen in een individueel handelingsplan. Op deze manier zoeken we naar kansen, mogelijkheden en compenserende factoren om een leerling verder te helpen, waarbij niet alleen de te behalen doelen voor de leerstof belangrijk zijn, maar vooral ook het ‘leren leren’ en het welbevinden van de leerling. 

Binnen de groep wordt gedurende een afgebakende periode met het plan gewerkt. Een groepsplan wordt gemaakt voor een half jaar, een handelingsplan voor 6 tot 8 weken. Wanneer blijkt dat het plan niet werkt, nadat er minimaal vier weken mee is gewerkt, wordt het plan na overleg aangepast. Blijkt na evaluatie dat de problemen onvoldoende opgelost zijn dan wordt er externe hulp ingeschakeld. 

Rapportage 

Twee keer per jaar, in februari en juni krijgen de leerlingen een rapport mee, waarin zowel de kennisgebieden als de sociaal-emotionele kant van elke leerling wordt toegelicht. Drie keer per jaar worden de ouders samen met hun kind uitgenodigd voor een gesprek: een startgesprek in de eerste weken en in februari en juni naar aanleiding van het rapport. Daarnaast is het altijd mogelijk om vaker op gesprek te komen of een afspraak te plannen zonder uw kind. Het initiatief voor het maken van een afspraak kan liggen bij de leerkracht, de ouder(s) of het kind. 

Intern begeleider 

De ondersteuning van de leerlingen die extra aandacht nodig hebben, wordt gecoördineerd door één van de leerkrachten met een speciale taak: de interne begeleider. De intern begeleider doet observaties in de klas, overlegt met de groepsleerkracht en samen wordt gekeken naar de hulpvraag en daarop aansluitend wat de mogelijkheden zijn voor extra hulp of het aanpassen van het programma in de eigen klas. 

Coördinator Leerlingzaken 

De school heeft een coördinator leerlingzaken, die verantwoordelijk is voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun leren. Via de intern begeleider worden leerlingen naar de coördinator leerlingzaken verwezen. Daarnaast verzorgt deze coördinator eventuele contacten met externe organisaties zoals de GGD, Bureau Jeugdzorg en het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Het is ook mogelijk om zelf contact op te nemen met de coördinator Leerlingzaken. 

Overgang naar een volgende groep 

In principe gaan leerlingen aan het begin van ieder schooljaar over naar de volgende groep, tenzij er factoren zijn die een ander besluit rechtvaardigen. Een en ander is vastgelegd in het ‘Protocol doubleren’, dat door belangstellende ouders op school kan worden opgevraagd. De school beschikt ook over een protocol voor versnelde doorstroming, maar van deze mogelijkheid wordt met grote voorzichtigheid gebruik gemaakt, omdat een te vroege instroom in het voortgezet onderwijs kan leiden tot het ontstaan van aansluitingsproblemen op sociaal-emotioneel vlak. 

Verder kan het voorkomen dat er groepen gesplitst moeten worden, bijvoorbeeld bij het ontstaan van gecombineerde groepen. Hiervoor is een lijst van criteria op gesteld die gebruikt wordt om op een zo goed mogelijke wijze tot een nieuwe groepsindeling te komen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld criteria als de verdeling tussen jongens en meisjes, de grootte van de groep, aantal kinderen met zorgvragen en de sociale structuur in de groep. 

Groep 8 en aansluiting op het vervolgonderwijs 

Juni groep 7 

Naar aanleiding van de toetsen die de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan hebben gemaakt krijgen de leerlingen en ouders tijdens het laatste gesprek in juni groep 7 te horen in welke richting de school denkt met betrekking tot een advies naar het voortgezet onderwijs. De toetsen die in juni door de leerlingen zijn gemaakt geven aan op welke gebieden de leerling een verwachte groei doormaakt en op welke gebieden er nog extra begeleiding nodig is om het, voor de leerling, gewenste resultaat te behalen. 

Januari groep 8 

In de eerste week van januari vinden voor de leerlingen van groep 8 de adviesgesprekken plaats. De ouders kunnen dan samen met hun kind horen welk advies de school geeft voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
In januari en februari vinden de open dagen plaats en kunnen de leerlingen samen met hun ouders de verschillende scholen bezoeken en afhankelijk van het advies een keus voor een school voor voortgezet onderwijs maken. 

Februari groep 8 - de doorstroomtoets

Naar aanleiding van de adviesgesprekken wordt het advies geformuleerd, opgeschreven en ondertekend door de leerkracht en de directie. Dit formulier wordt aan de leerlingen meegegeven en kan worden meegestuurd bij het aanmeldingsformulier van de school naar keuze. 

De eindtoets voor het basisonderwijs heet vanaf het schooljaar 2023/2024 ‘doorstroomtoets’. Alle leerlingen maken in groep 8 een doorstroomtoets. Dit geldt voor leerlingen in het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. De doorstroomtoets meet wat de leerling in 8 jaar op de basisschool heeft geleerd op het gebied van lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag van de doorstroomtoets, het toetsadvies, geeft een onafhankelijk advies over welk brugklastype het beste bij je kind past.
De Paulusschool maakt gebruik van de doorstroomtoets van IEP.

Maart groep 8

In maart wordt het definitieve schooladvies gegeven en kunnen de ouders hun kind opgeven op de gewenste school voor voortgezet onderwijs.

April groep 8 

Voor 1 april moet duidelijk zijn welke leerlingen zijn geplaatst op welke school voor voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs volgt daarbij het advies van de basisschool. 

In april vindt de overdracht van leerlinggegevens plaats tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs.  

In verband met de Corona-crisis is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. In schooljaar 2020-2021 was de gemiddelde schoolscore 85,7, bij een landelijk gemiddelde van 79,7 op de IEP eindtoets. In schooljaar 2021-2022 was de gemiddelde schoolscore 84,5, bij een landelijk gemiddelde van 80,0 op de IEP eindtoets. In schooljaar 2022-2023 was de gemiddelde schoolscore 82,0 bij een landelijk gemiddeld van 79,5 op de IEP eindtoets. In de tabel hierna is te zien hoe de uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs waren in de laatste 3 jaar. 

November brugklasjaar 

Na plaatsing van de leerlingen in het VO vindt er nog regelmatig wederzijds contact plaats tussen de Paulusschool en de scholen waar de leerlingen naar toe zijn gegaan. Op deze manier kan het voortgezet onderwijs goed inspelen op de mogelijkheden van de leerlingen en kunnen wij zien hoe het onze oud-leerlingen vergaat. 

Uitstroomgegevens schoolverlaters 

   2023  2022  2021  
 Gymnasium/VWO  9 8 6  
 HAVO  3 5  
 MAVO/VMBO-theoretisch  4 4 4  
 VMBO-Kader/Basis  - - 3  
LwOO/PrO  - - 0  
         

Onderwijsinspectie 

In november 2020 heeft de onderwijsinspectie de school bezocht en met Voldoende beoordeeld. De inspectie heeft gezien dat de school een breed aanbod heeft dat aansluit bij de leerlingpopulatie. Het leren staat centraal in de lessen en de leerkrachten hebben de ontwikkeling van de leerlingen goed in beeld en vertalen dit naar het handelen in de groepen. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte ontvangen deze, zowel leerlingen met een (risico op) achterstand als leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Voor het systeem van Kwaliteitszorg is het van belang focus te houden en te zorgen voor een duidelijke samenhang in de verschillende plannen. 

4. De rol van ouders

Belang van betrokkenheid van ouders 

Eén van de belangrijkste zaken in het schoolleven van uw kind is de band tussen de school en het gezin. De ouders/verzorgers kiezen voor hun kind(eren) een school die zo goed mogelijk aansluit bij de opvoedkundige ideeën, de levensovertuiging en de thuissituatie van het gezin. We vinden het belangrijk dat de samenwerking met de ouders optimaal is, omdat dit in het belang van het kind is. 

Wat vragen we van u? 

Als school doen we een beroep op u, ouders/verzorgers, om aan activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie van onder andere sportdag, projecten, als leesouder of om eens in de klas iets te vertellen over uw beroep of over vroeger. We verwachten dat u de ouderavonden en informatiemomenten bezoekt en naar de oudergesprekken komt. 

Maar het belangrijkste vinden we dat u als ouder betrokkenheid toont bij dat wat uw kind leert en doet op school, dat u zo mogelijk dagelijks vraagt wat uw kind heeft geleerd, dat u zorgt dat uw kind op tijd gaat slapen, ontbeten heeft voordat de school begint, en op tijd op school is. Daarnaast vinden we het fijn wanneer u dagelijks voorleest aan uw kind, in groep 3 eenvoudige boekjes samen leest, in de middenbouw mee helpt met het oefenen van de tafels en in de bovenbouw met uw kind praat over actualiteiten. En het is van belang dat u ons van belangrijke gebeurtenissen in de thuissituatie op de hoogte houdt. 

Wat bieden wij? 

De school informeert u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. We bieden een luisterend oor, denken graag met u mee, vragen u om ons te zeggen wat u van belang vindt. Een goede samenwerking tussen de school en de ouders bevordert het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. 

Informatievoorziening 

De school biedt u informatie over het reilen en zeilen door het jaar heen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt ieder gezin een schoolgids en een jaarkalender. Eens per vier weken wordt de PaulusKoerier, de nieuwsbrief met informatie over de actualiteiten van dat moment, naar u gemaild. Daarnaast werken we met Parro, een communicatiesysteem waarmee u direct alle informatie met een speciaal daarvoor bestemde app op uw telefoon kunt zien. Het is ook mogelijk om dit systeem via de computer te benaderen. Via Parro is het mogelijk om direct contact op te nemen met de leerkracht, ziekte van uw kind door te geven en verder is het opgeven als hulpouder bij een activiteit eenvoudiger en kunnen oudergesprekken gepland worden. 

Informatiemomenten 

We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van wat er gebeurt in de school. Daarom wordt u regelmatig uitgenodigd om een les bij te wonen of bij de afsluiting van de thema’s aanwezig te zijn. Tijdens deze afsluiting willen we u ook informeren over een actueel onderwerp dat in de klas speelt. Begin november worden de ouders van groep 7 en 8 uitgenodigd voor een Meet & Greet met scholen voor voortgezet onderwijs. VO scholen geven informatie over de verschillende richtingen die gekozen kunnen worden en vanuit de basisschool wordt verteld hoe het proces van advisering gaat. Halverwege het schooljaar kan er een informatieavond worden gehouden over een inhoudelijk onderwerp. 

Contactmoment over de ontwikkeling van de leerlingen 

Verspreid over het schooljaar is er de mogelijkheid om met de leerkracht van uw kind te spreken. We starten het schooljaar met de startgesprekken. Ouders worden samen met het kind uitgenodigd voor het startgesprek. Tijdens dit gesprek wordt gesproken over de wederzijdse verwachtingen voor het komend schooljaar. Er wordt kort verteld wat er in het schooljaar geleerd gaat worden en we horen graag wat het kind wil gaan leren en welke hulp daarbij nodig is. In februari en juni wordt u met uw kind uitgenodigd voor het vervolggesprek over de ontwikkeling van uw kind. De gesprekken vinden in de middag en een enkele keer aan het begin van de avond plaats. Daarnaast kunt u altijd langskomen en een afspraak maken voor een extra gesprek. En vanzelfsprekend is het altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een gesprek zonder uw kind. 

De website 

De website neemt in onze school een belangrijke plaats in. U kunt daar informatie vinden over regels en procedures, contactgegevens van Oudervereniging- en Medezeggenschapsraadleden, maar ook informatie over gebeurtenissen in de klas en over activiteiten rond thema’s en projecten. Er worden vaak foto’s en teksten van leerlingen in les- of spelsituaties op de site geplaatst. Daarbij is de vuistregel, dat wij zo min mogelijk foto’s van individuele leerlingen plaatsen. Via Parro kunt u aangeven of u akkoord gaat met het plaatsen van foto’s van uw kind op bijvoorbeeld de website en in de schoolgids. Zo lang uw toestemming niet is gegeven plaatsen wij foto’s niet. Mochten wij hierin een vergissing maken of wilt u dat er een foto verwijderd wordt, wilt u ons dan dit zo snel mogelijk melden, zodat we de foto(‘s) weg kunnen halen. Voor de website gaat u naar: www.paulusschoolhilversum.nl 

Inspraak 

Medezeggenschapsraad 

De officiële inspraak van ouders in het beleid van de school is wettelijk geregeld via de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Daarin wordt beschreven hoe onder elk bestuur en op elke school een medezeggenschapsraad moet worden ingesteld. Medezeggenschap wordt dus uitgeoefend op twee niveaus. Er is een raad op bestuursniveau (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of GMR) en er is een raad op het niveau van de eigen school (de lokale medezeggenschapsraad of MR). 

Lokale medezeggenschap 

De MR van de school bestaat uit afgevaardigden van de ouders en van de leerkrachten, die kritisch meedenken over beleidszaken en over het reilen en zeilen van de eigen school. De raad bestaat minimaal uit 4 en maximaal uit 6 leden, de helft van de leden is personeel en de andere helft zijn ouders. Zowel de afgevaardigden van de ouders (de zogenaamde oudergeleding) als de afgevaardigden van het team (de zogenaamde personeelsgeleding) hebben in de wet omschreven bevoegdheden om mee te beslissen of te adviseren. Zij kunnen uitspraken doen over voorgenomen besluiten van bestuur en directie, maar zij kunnen zelf ook ongevraagd advies uitbrengen. 

Gemeenschappelijke medezeggenschap 

Onze school valt onder het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen. Elke school die onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur valt, heeft twee vertegenwoordigers in de GMR: een ouderlid en een personeelslid. De gemeenschappelijke raad heeft overleg met het bestuur. Door het hebben van instemmingsrecht en adviesrecht kan de GMR invloed uitoefenen op veel van de door het bestuur te nemen besluiten. De GMR houdt zich niet bezig met zaken die op de individuele scholen spelen. 

Oudervereniging/Ouderraad (OR) 

De Oudervereniging bevordert contacten tussen de school en de ouders en ondersteunt het schoolteam bij schoolse en buitenschoolse activiteiten. Er is een bestuur gekozen dat optreedt onder de naam ‘Ouderraad’. Het doel van de ouderraad is het organiseren en coördineren van activiteiten en feesten. Iedere ouder is automatisch lid van de oudervereniging tenzij hiertegen schriftelijk bezwaar wordt aangetekend. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Basisscholen in Nederland krijgen van het ministerie geld voor bijvoorbeeld leermiddelen, schoonmaak, verbruiksmateriaal en dergelijke. Voor extra activiteiten zoals sinterklaas, traktaties bij feesten, een schoolreisje, excursies e.d. wordt geen geld verstrekt. De ouderraad en de school willen die extra dingen wel graag voor uw kind(eren) verzorgen, maar dat kost geld. 

De school kan bij de ouderraad financiële ondersteuning vragen voor evenementen, maar zij besluit zelfstandig of deze verzoeken gehonoreerd kunnen worden. De school ontvangt geen gelden en beheert ze al evenmin. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Om de kosten van deze activiteiten te kunnen betalen vraagt de ouderraad van de ouders een vrijwillige bijdrage per schooljaar van € 25,00 per kind. Voor kinderen die tussentijds instromen wordt het bedrag aangepast aan de hoeveelheid maanden die een leerling op school zit. Aan het eind van het schooljaar vindt de feestweek plaats. Tijdens de feestweek worden er allerlei activiteiten georganiseerd zoals het volgen van workshops en presentaties of er vindt een schoolreisje plaats. Voor de feestweek en/of het schoolreisje wordt, afhankelijk van de gekozen activiteit een, overigens ook vrijwillig, bedrag tussen de € 17,50 en € 27,50 gevraagd. Daarnaast gaat groep 8 op kamp en daarvoor wordt een bedrag van rond de € 80,00 gevraagd. Ouders die te kennen hebben gegeven geen lid te willen worden van de oudervereniging hebben wel recht op alle informatie m.b.t. activiteiten die door en vanwege de school wordt verstrekt. Het niet betalen van de ouderbijdrage betekent niet dat kinderen niet mogen deelnemen aan de activiteit. We vinden het wel fijn en van belang voor de leerlingen om de activiteiten te kunnen blijven bieden.

De Ouderraad legt jaarlijks in oktober verantwoording af over de jaarrekening en de activiteiten in het voorgaande schooljaar en worden de plannen voor het komende schooljaar aan de ouders ter goedkeuring voorgelegd. Mocht u vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben, of wilt u lid worden van de oudervereniging, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de OR. 

Ouderactiviteiten 

Het geven van onderwijs is natuurlijk een taak van de leerkrachten. Er zijn echter momenten, waarop zij de ouders daarbij betrekken en om ondersteuning vragen. Die ondersteuning betekent in de praktijk, dat aan ouders gevraagd wordt om onder eindverantwoording van een leerkracht bijvoorbeeld te helpen bij leesactiviteiten van individuele leerlingen, het doen van educatieve spelletjes, bepaalde ingewikkelde handvaardigheids- of techniekactiviteiten, het werken aan de computer of te helpen bij feesten. De Ouderraad inventariseert welke ouders graag mee willen helpen bij specifieke activiteiten en nodigt hen later ook hiervoor uit. Ouders die een oproep om hulp niet willen afwachten, maar zichzelf willen aanbieden zijn van harte welkom. 

Sponsoring 

Een school mag gesponsord worden en dat geldt dus ook voor onze school. Indien u een bedrijf heeft kan sponsoring voor u voordelig zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot naamsbekendheid en belastingvoordeel. Ook voor de school is dit gunstig omdat met de extra inkomsten de aanschaf van speciale middelen voor het onderwijs kunnen worden gerealiseerd of andere tot nog toe onbereikbare activiteiten kunnen worden verricht. Het bestuur van de school heeft alle regels en afspraken die de minister via een convenant met het bedrijfsleven heeft vastgelegd overgenomen. Het sponsoren van een school kan alleen, als rekening gehouden wordt met een aantal belangrijke uitgangspunten. 

Mocht u of uw bedrijf interesse hebben in het sponsoren van de school, neemt u dan contact op met de directie. Mogelijk gaat het sponsoren u net iets te ver en wilt u zich beperken tot een schenking. Al eerder hebben diverse bedrijven en individuen de Paulusschool geholpen met bijvoorbeeld een aanvulling op de kinderboeken, een uitstapje voor een aantal groepen, het verzorgen van een activiteit binnen de school. Deze mogelijkheid wordt ook zeer gewaardeerd! In mei 2017 heeft een vader van twee leerlingen op onze school airco’s in de lokalen geplaatst omdat door het platte dak van de school de temperatuur in de lokalen op de warme dagen wel erg hard op liep. Het team en de leerlingen zijn hier heel erg blij mee. 

5. Praktische zaken

Aanmelding en plaatsing van leerlingen 

Een kind kan tot de basisschool worden toegelaten op de dag nadat het de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt. Nieuwe leerlingen kunnen het hele jaar door aangemeld worden. Ouders die een school zoeken voor hun kind nemen contact op met de school en maken een afspraak met de directeur voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Naar aanleiding daarvan kan het kind worden aangemeld. 

Enkele maanden voor de vierde verjaardag van uw kind worden er afspraken gemaakt over het ‘wennen’. De wenafspraken vinden bij voorkeur plaats in de maand die vooraf gaat aan de vierde verjaardag van uw kind. Wanneer het wennen plaats vindt in de drukke sinterklaas- en kersttijd of tegen het eind van het schooljaar dan kan, in overleg, hiervan worden afgeweken. 

Als leerlingen afkomstig zijn van een andere basisschool, vindt er altijd een gesprek plaats tussen de ouders en de school. Daarnaast nemen wij contact op met de school waar de leerling vandaan komt, en vervolgens bepalen we of er overgegaan kan worden tot plaatsing. 

Acties en collectes 

De Paulusschool doet al vanaf 1980 mee aan speciale projecten voor bijvoorbeeld minder bevoorrechte kinderen. Ieder jaar opnieuw wordt samen met de oudervereniging een goed doel gekozen. Het is de bedoeling, dat wij – als er een keuze is gemaakt – middels een actie ervoor zorgen dat er geld naar het gekozen project toe gaat. Daarnaast is het zo dat leerlingen via een dergelijk project ook (vrij direct) in contact komen met de omstandigheden waarin minder bevoorrechte leeftijdgenootjes in de naaste omgeving of elders op de wereld leven. 

Activiteiten, excursies, uitstapjes 

Passend bij de thema’s gaan we met de groepen regelmatig op excursies. Hierbij kan gedacht worden aan een voorstelling of een activiteit op het gebied van beeldende vorming, dramatische vorming, audiovisuele vorming, dans of een museumbezoek.
Daarnaast maken we gebruik van het aanbod binnen onze stichting en kunnen we met enige regelmaat met de leerlingen werken aan techniek en creatieve technologie door bezoek te brengen aan Makerspace en Techspace bij de ICT campus aan het Schapenkamp.
En in 's Graveland, naast het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten heeft de stichting een Buitenhuis, waar we met de kinderen kunnen koken, maar ook het bos in kunnen en op die manier de leerlingen kennis kunnen laten maken met de verschillende seizoenen gedurende het jaar.
Deze excursies passen bij voorkeur bij de thema’s en vinden onder schooltijd plaats. 

Soms hebben de activiteiten zijdelings met het onderwijs te maken of helemaal niet (sporttoernooien, avondvierdaagse) en vinden ze buiten schooltijd plaats (zie Sportactiviteiten). 
Voor activiteiten/excursies onder schooltijd geldt dat deze alleen kunnen doorgaan wanneer het vervoer veilig geregeld is en er genoeg begeleiding is voor de leerlingen. Voordat we op excursie gaan, wordt er een plan gemaakt waarin de veiligheid speciale aandacht krijgt. We maken onze plannen aan de ouders bekend via de groepspagina en in de agenda van Parro. Via Parro kan er voor een activiteit worden aangemeld. 
Gelukkig hoeven we maar incidenteel op ouders een beroep te doen om zelf te rijden. Binnen de stichting is er een schoolbus. Als we die tijdig reserveren dan kunnen we met de bus op pad.

De Paulusschool heeft een protocol excursies en uitstapjes. In het protocol staat hoe we omgaan met uitstapjes als wandelingen, vervoer met auto’s, bus of fiets. Het protocol ligt ter inzage op school en is te vinden op de website onder Documenten en formulieren. Bij aanmelding op de Paulusschool stemt u toe met deelname aan activiteiten en excursies onder schooltijd. Voor de buitenschoolse activiteiten moet steeds apart worden ingeschreven. 

Brengen en ophalen van leerlingen 

Brengen 

Bij de onderbouw (groep 1 en 2) kunnen ouders hun kinderen tussen 8.20 en 8.30 uur in de klas brengen. We vragen u om ervoor te zorgen dat de kinderen 5 minuten voor 8.30 uur in de klas zijn, zodat de leerkracht ook echt om 8.30 uur kan beginnen met de les en er voldoende tijd is om de jas en de tas op te hangen en de handen te wassen. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelfstandig binnen wanneer de bel gaat om 8.20 uur. Ook van hen verwachten we dat ze kort voor 8.30 uur binnen zijn, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. 
Eens in de maand is er een inloop voor ouders op steeds wisselende dagen. 

Ophalen 

Bij het ophalen van kinderen aan het einde van de schooltijd vragen wij u buiten te wachten tot de lessen afgelopen zijn. De kinderen van groep 1 t/m groep 3 komen met de leerkracht naar buiten, de kinderen van groep 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar buiten. U kunt na schooltijd wel naar binnen lopen voor een contactmoment met de groepsleerkracht(en). 

Bij de verhuizing naar de Neuweg, die gepland is in de herfstvakantie, zal ook de verkeerssituatie veranderen. Het brengen en halen met de auto is extra ingewikkeld, doordat er nauwelijks parkeerplaatsen zijn aan de Neuweg en de Neuweg zelf een drukke doorgaande weg is. Dringend advies is om lopend of op de fiets naar school te komen en gebruik te maken van de ingang aan de Rozenstraat.

Parkeren 

Wilt u, als u met de auto naar school komt om uw kinderen te brengen of te halen, rekening houden met het feit dat stil staan op straat voor de ingang van de school niet is toegestaan en extra gevaar met zich meebrengt voor de kinderen en overlast veroorzaakt voor andere weggebruikers. 

Gezond leven 

De Paulusschool heeft in 2019 het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor de themacertificaten welbevinden en voeding. Zo vragen wij ieder jaar EU-schoolfruit aan. Dit is een programma, gefinancierd door de Europese Unie, waarbij scholen 20 weken lang drie porties groente of fruit per kind krijgen. Ook nemen wij deel aan diverse programma’s waarbij gezonde voeding centraal staat en is een gezonde levensstijl opgenomen in ons onderwijs. Naast diverse sportactiviteiten gaan onze leerlingen eens in de zes weken springen bij Flight Deck 53, het trampolinecentrum in de kerk naast onze school aan de Irisstraat. Gedurende de bouw van het nieuwe schoolgebouw blijven we regelmatig een bezoek brengen aan Flight Deck 53.

In het schooljaar 2018/2019 heeft onze school voor het eerst meegedaan met Schooljudo. Het inzetten van Schooljudo levert een bijdrage aan de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind. Én aan de groepsdynamiek van een klas. Dit is zo goed bevallen dat we hier in de komende jaren mee door willen gaan. Tijdens Schooljudo is er aandacht voor thema's als Vertrouwen, Samenwerken en Respect, Beheersing. 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 

Eten en drinken 

Ochtendpauze 

’s Morgens drinken we rond 10 uur iets in de klas en eten daar wat fruit of groente bij. We verzoeken u het drinken mee te geven in een plastic beker, graag voorzien van naam. Voor fruit en groente geldt dat het geschild of schoongemaakt moet zijn. Voor de lunch gelden dezelfde regels. Ook vragen wij u de kinderen geen snoep, chocola, frisdrank en geld mee naar school te laten nemen.

Lunchpauze 

Omdat wij een continurooster hebben valt de tussenschoolse opvang onder de directe verantwoordelijkheid van de school. De leerlingen eten op school en gaan na de lunch naar buiten (of spelen binnen als het weer te slecht is). Na de onderbreking van 30 minuten starten we met het (middag)programma. We vragen ouders om er extra attent op te zijn, dat niet te veel eten wordt meegegeven. Volgens de norm van de GGD is dat wat in ongeveer een kwartier opgegeten kan worden ruim voldoende. We verwachten dat alle kinderen zelf hun lunchpakket meenemen naar school. 

Er is er één jarig… 

“Hoera, hoera!” Wat een feest om jarig te zijn, zeker ook op school. Bij jarig zijn hoort trakteren. We rekenen erop dat de traktatie gezond, klein en eenvoudig is. 

Fietsen mee naar school 

Leerlingen die op loopafstand van de school wonen, worden gevraagd beperkt met de fiets naar school te komen, aangezien er maar een beperkte toegankelijke fietsenstalling is. Een goede vuistregel is, dat de fiets pas wordt gepakt, als je langer dan 10 minuten moet lopen om op school te komen. Het is aan te bevelen de fiets te voorzien van een deugdelijk slot. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of diefstal van fietsen. 

Groepsindeling schooljaar 2023-2024 

Groep 1/2A: Chantal Verloop 
Groep 1/2B: Kristina Arts  (tijdelijk vervangen door Petra Lohuis en Edith van Meningen
Groep 3: Irit Rossberg en Bianca van 't Zelfde
Groep 4: Daphne Linskens/Yvonne van Rookhuizen en Loekie Kroesen
Groep 5/6: Marloes Steverink en Marit van Gastel 
Groep 7/8: Mariël Jurgens en Marit van Gastel 
Taalklas: Yvonne van Rookhuizen

Intern begeleider groep 1 en 2: Edith van Meningen
Intern begeleider groep 3 t/m 8: Myrthe van Berkel
Vertrouwenspersoon: Yvonne van Rookhuizen

Directie: Edith van Meningen

De leerkrachten zijn na schooltijd bereikbaar voor gesprek, bij voorkeur op afspraak. U kunt hen ook mailen. De mailadressen beginnen met de voorletter, een punt en vervolgens de achternaam, als voorbeeld: Edith van Meningen heeft als e-mailadres: e.vanmeningen@paulusschoolhilversum.nl. 

Hoofdluis 

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. We vragen u om regelmatig uw kind te controleren. Bij constatering van hoofdluis vragen we u om zo snel mogelijk contact te leggen met de leerkracht, zodat de overige ouders ook geïnformeerd kunnen worden. 

Huiswerk 

Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen huiswerk mee. Dit huiswerk bestaat uit een taak die ze in principe zelfstandig kunnen uitvoeren. Het gaat erom dat uw kindleert om ook thuis iets voor school te moeten doen ter voorbereiding op het leren in het voortgezet onderwijs.

Daarnaast kan het voorkomen dat ook de leerlingen in andere groepen een opdracht krijgen. Het kan zijn: 

 • dat wij leerlingen vragen om rond een (IPC)thema thuis iets voor te bereiden of iets van huis mee naar school te nemen;
 • dat leerlingen een spreekbeurt of een presentatie voorbereiden;
 • dat leerlingen incidenteel werk dat nog niet helemaal gelukt of klaar is mee naar huis nemen en daar afmaken;
 • dat er in overleg met ouders wordt afgesproken dat thuis op een onderdeel extra wordt geoefend, bijvoorbeeld het lezen of automatiseren van tafels. 

Het helpt uw kind als u vraagt naar het huiswerk en in gesprek gaat over hoe het werk te plannen en handig aan te pakken. De uitvoering moet uw kind echt zelf leren doen. 

Jeugdgezondheidszorg 

Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek 

Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar worden door Jeugd en Gezin verschillende keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. 

5- en 10-jarigen 

Op 5- en 10 jarige leeftijd worden alle kinderen uitgenodigd voor een onderzoek op het consultatiebureau. Tijdens de afspraak heeft u een gesprek met de jeugdverpleegkundige en wordt uw kind gewogen en gemeten. Bij 5-jarigen vindt ook een ogen- en orentest plaats. Bij 10-jarigen gebeurt dit alleen als hier vragen over zijn. 

Uitnodiging voor vaccinaties

In het kalenderjaar waarin kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor twee vaccinaties; één tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en één tegen bof, mazelen en rodehond (BMR). Daarnaast ontvangen kinderen in het jaar waarin zij 10 worden een oproep voor de vaccinatie tegen 6 vormen van kanker. Deze HPV-vaccinatie bestaat uit een serie van twee prikken. Wanneer je kind nog niet alle prikken heeft gekregen, kun je voor de ontbrekende vaccinaties terecht bij Jeugd en Gezin.

Groei en ontwikkeling

Bij vragen over de groei en ontwikkeling van je kind kun je altijd met Jeugd en Gezin contact opnemen. Bijvoorbeeld bij vragen over spraak/taal, voeding, leefstijl, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, seksualiteit, zindelijkheid etc. In de meeste gevallen kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige met je meedenken en voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door.

Opvoedtips en cursussen

Ook voor vragen over de opvoeding kun je bij Jeugd en Gezin terecht. De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Daarnaast bieden zij in een aantal gemeenten workshops en opvoedcursussen aan.

Extra afspraken

Naar aanleiding van vragen en/of zorgen kunnen extra afspraken worden gemaakt. Dit kan op jouw verzoek, dat van je kind, de leerkracht of intern begeleider. Naast de afspraken rond 5 en 10 jaar kunnen kinderen dus op elke leeftijd een afspraak krijgen bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

MijnJeugdenGezin

Via het klantportaal www.MijnJeugdenGezin.nl kun je zelf online een afspraak maken, verzetten of afzeggen. Je kunt hier ook de groeicurven van je kind bekijken en een overzicht van de vaccinaties inzien. Het inloggen gaat via DigiD, zodat de privacy is gewaarborgd.

Bereikbaarheid

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek is op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (035) 692 63 50. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@jggv.nl of voor meer informatie kijken op www.jggv.nl.

Veilig thuis 

Veilig thuis onderzoekt onafhankelijke situaties van vermoedens van kindermishandeling of verwaarlozing. Iedereen die een vermoeden heeft van kindermishandeling of verwaarlozing kan dit melden. Er wordt advies gegeven en er is consultatie mogelijk voor professioneel betrokkenen en particulieren. Als daar aanleiding voor is, zal onderzoek verricht worden naar de melding. 

Materialen 

De school draagt zorg voor het uitdelen (en zo nodig de vervangen) van alle normale gebruiksmiddelen die een leerling op school nodig heeft (schrijfmateriaal, schriften etc.). Kinderen hoeven geen spullen van thuis mee te nemen. Soms staan wij het zelfs niet toe om met zelf meegebracht materiaal te werken. Op de leerlingentafels moet werkruimte over blijven en daarom staan wij etuis wel toe maar pennenbakken, pennenstandaards of tekendozen niet. Elke leerling krijgt halverwege groep 4 een speciale rollerball/vulpen. Bij verlies of moedwillige beschadiging is een vulpen te koop op school (€ 6,00). Voor leerlingen die het schrijven met een vulpen lastig vinden, kan in overleg besloten worden om over te gaan tot de aanschaf van een Stabilo. 

Verder geldt dat bij moedwillige vernieling of herhaald buitengewoon onzorgvuldig omgaan met het materiaal of de inventaris van de school ‘de aangerichte schade’ zal moeten worden vergoed. 

Open podium 

Op creatief gebied kennen we, naast het vak Kunst en Muziek bij IPC, nog twee bijzondere activiteiten. Op de eerste plaats is dat ons vier keer per jaar te houden ‘Open Podium’ voor de groepen 3 tot en met 8. De kinderen presenteren zich op creatieve en kunstzinnige wijze aan een publiek van medeleerlingen en ouders. Een jury bepaalt wie de winnaars zijn.  

Op de tweede plaats is er het jaarlijks feestelijke afscheid van de basisschool door de leerlingen van groep 8. Zij voeren dan een musical op voor alle kinderen van de school onder schooltijd en ‘s avonds voor hun ouders. 

Opleidingsschool en stagiaires 

De Paulusschool heeft het keurmerk ‘Opleidingsschool’ gekregen van de Pedagogische Academie die onder de Hogeschool van Utrecht valt. Dit betekent dat er een samenwerking plaats vindt en dat het team geschoold is om stagiaires van de Pabo te begeleiden. Het kan voorkomen dat er voor korte of langere tijd studenten stage lopen op onze school, als onderdeel van hun opleiding tot groepsleerkracht. Deze studenten komen, afhankelijk van de opleidingsfase waarin zij zitten, een dag per week, een hele week of zelfs een aantal weken in de klas. Daar werken zij dan onder toezicht en eindverantwoordelijkheid van de groepsleerkracht aan eigen opdrachten en aan het programma van de school. 

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid aan leerlingen in het voortgezet onderwijs om zogenaamde snuffelstages te lopen. Met deze snuffelstages kunnen leerlingen zich oriënteren op beroepssituaties. 

Schooltijden, vakanties, studiedagen 

Schooltijden 

Wij werken met een continurooster en voor alle groepen dezelfde begin- en eindtijden: 

Groep 1 tot en met 8

Ma-, di-, do- en vrijdag 08.30 – 14.15 uur 
Woensdag 08.30 – 12.30 uur 

In de ochtend is er een korte pauze van 10.15 tot 10.30 uur en de lunch inclusief pauze van 12.00 tot 12.30 uur. Alle kinderen lunchen op school. Op woensdag is de lestijd tot 12.30 uur en lunchen kinderen niet op school. 

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Herfstvakantie ma 23-10-2023 t/m vr 27-10-2023
Kerstvakantie ma 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024 
Voorjaarsvakantie ma 19-02-2023 t/m vr 23-02-2024
Goede Vrijdag vr 29-03-2024
Pasen zo 31-03-2024 t/m ma 01-04-2024
Meivakantie ma 22-04-2024 t/m vr 03-05-2024
Hemelvaart do 09-05-2024 t/m vr 10-05-2024
Pinksteren zo 19-05-2024 t/m ma 20-05-2024
Zomervakantie ma 22-07-2024 t/m vr 30-08-2024

Studiedagen en overige vrije dagen

Extra vrije dagen/middagen:
vrijdag 22 december 2023 vanaf 12 uur
vrijdag 19 juli 2024 de hele dag

Dag van de startgesprekken:
woensdag 27 september 2023
ouders en kinderen worden dan uitgenodigd gedurende de dag

Verhuisdagen zijn gekoppeld aan de herfstvakantie:
vrijdag 20 en maandag 30 oktober 2023

Studiedagen
woensdag 31 januari 2024
dinsdag 21 mei 2024

Speelgoed, mobiele telefoons e.d. 

Het is niet de bedoeling dat kinderen zelf speelgoed mee naar school nemen, tenzij de groepsleerkracht uitdrukkelijk vraagt om dit wel te doen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor jarige kinderen en direct na het sinterklaasfeest. De leerkrachten kunnen geen verantwoording nemen voor beschadigingen aan of verlies van het meegebrachte speelgoed. Deze regels gelden ook voor computerspelletjes en mobiele telefoons. 

Mobiele telefoons mogen wel worden meegebracht, maar worden aan het begin van de schooldag bij de groepsleerkracht ingeleverd en kunnen aan het eind van de dag weer worden meegenomen. Incidenteel mag, na opdracht van de leerkracht, de mobiele telefoon in de bovenbouwgroepen gebruikt worden voor een activiteit. 

Sportactiviteiten buitenschools 

De gemeente Hilversum organiseert jaarlijks verschillende sportactiviteiten door het jaar heen, zoals basketbal, wandelen (avondvierdaagse), tafeltennis, korfbal, schoolvoetbal en de kidsrun. Per activiteit kan de school zich opgeven. De Paulusschool doet in ieder geval jaarlijks mee aan de avondvierdaagse, schoolvoetbal en de kidsrun en bekijkt per jaar of er voldoende interesse is voor de andere sportactiviteiten.
Het principe van deelname is steeds: 

 • Is er bij de leerlingen voldoende belangstelling om mee te doen?
 • Is er bij de ouders voldoende leiding te vinden? 

Als op beide vragen met 'ja' geantwoord kan worden, volgt inschrijving. Deelnemen aan buitenschoolse activiteiten gaat altijd onder verantwoordelijkheid van de eigen ouder/verzorger van het kind. Het is mogelijk om met ouders onderling afspraken te maken over begeleiding, vervoer e.d.. Zonder de inzet van ouders kunnen we niet aan deze buitenschoolse activiteiten meedoen. De leerkrachten kunnen, weliswaar beperkt, worden ingeschakeld bij de voorbereiding op school. 

Doel van deelname aan de schoolsportwedstrijden is het plezier om samen te sporten en het kennismaken met een (nieuwe/andere) sport. Deelnemen is belangrijker dan winnen! 

De school heeft geen financiële ruimte voor de inschrijving van sportteams. Dit wordt betaald door de oudervereniging. Het team maakt samen met de oudervereniging steeds een bewuste keus om aan bepaalde activiteiten wel of niet mee te doen. 

Sportkleding 

Voor de gymles hebben de kinderen gymkleding nodig. Een T-shirt en korte broek is een prima keuze. Vanwege de veiligheid is het dragen van gymschoenen verplicht. Deze gymschoenen mogen niet op straat gedragen zijn. De kinderen van groep 1 en 2 doen voor de gymles hun trui en lange broek uit. Naast de gymles binnen, spelen de kleuters ook veel buiten. Voor het bewaren van de gymspullen krijgt elke nieuwe leerling van de oudervereniging een gymnastiektas in bruikleen. Deze tas wordt uiteindelijk eigendom. 

Bij mooi weer kan er voor gekozen worden om met de leerlingen vanaf groep 3 op het eigen plein te blijven spelen of voor een gymles naar het speelterrein aan de Neuweg of naar de ‘sportveldjes’ in het bos aan de Kolhornseweg te gaan. Als we dit van plan zijn dan wordt dat een dag van tevoren aan de leerlingen verteld. Denkt u dan aan makkelijk zittende kleding en stevige schoenen. Het is verstandig om na het bezoek aan het bos of de hei uw kind te controleren op teken. Dit gebeurt niet op school. 

Vervanging bij afwezigheid van leerkrachten 

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt een invalkracht opgeroepen. Wanneer er geen invaller is, wordt er gekeken of eigen leerkrachten de groep kunnen opvangen. Als dit niet lukt, zal de groep verdeeld worden over de andere groepen. In het uiterste geval zullen we leerlingen naar huis moeten sturen. Ouders worden hierover altijd vooraf geïnformeerd en wanneer er thuis geen opvang is, kan een leerling op school worden opgevangen. 

6. Afspraken

Beleid van aanmelding

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.

In principe worden leerlingen toegelaten op basis van toelaatbaarheid in de betreffende groep. De groep is in eerste instantie afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar wij kijken daarbij ook naar de eerdere schoolloopbaan en het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen die tussen oktober en december instromen in groep 1, worden goed door de leerkrachten geobserveerd om te kijken of zij het schooljaar erop nog een jaar in groep 1 blijven of al door kunnen stromen naar groep 2. Kinderen die na januari instromen, blijven in principe nog een jaar in groep 1.

Het kan voorkomen dat de school adviseert dat een leerling een klas overdoet om verdere kennis en vertrouwen op te bouwen voordat hij/zij naar de volgende groep doorstroomt. Dit gebeurt alleen als de leerkracht zich ernstige zorgen maakt dat een kind de situatie in de volgende groep niet het hoofd zal kunnen bieden. Wij kijken hierbij naar de gehele ontwikkeling van een kind en de beslissing om een leerling te laten doubleren zal nooit gebaseerd zijn op één enkel aspect van de ontwikkeling, hetzij academisch, hetzij sociaal- emotioneel.

De uiteindelijke beslissing over doubleren ligt bij de school. Uiteraard zal in voorkomende gevallen tijdig contact opgenomen worden met de ouders.

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Alberdingk Thijm Scholen heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 8 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Kijk voor informatie over alle schoolprofielen op de website van Alberdingk Thijm Scholen.

Samenwerkend netwerk basisonderwijs in het Gooi

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Meer informatie hierover en de contactgegevens staan op de website van Samenwerkingsverband Unita: www.swvunita.nl

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leerlingen en hun ouders een goede tijd ervaren op onze school. Desondanks kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag. Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of de directie.

Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de school of via: Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijm Scholen, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. E-mail: vertrouwenspersoon@atscholen.nl. De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.

De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Alberdingk Thijm Scholen PO') ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.

Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.

Stap 1

De ouder/verzorger, hierna ‘klager', bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde'. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).

Stap 4

De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

Stap 5

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.gcbo.nl) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover.

De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:

 • het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
 • het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
 • een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Stap 6

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.

Time-out, schorsing en verwijdering

In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing. Indien het een schorsing betreft voor een periode langer dan één dag, ontvangt ook de onderwijsinspectie een afschrift van het besluit.

Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de ouders schriftelijk medegedeeld. De leerplichtambtenaar krijgt een afschrift van het besluit tot verwijdering.” Tegen het besluit tot verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Verlofregelingen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof e.d. regelt:

 • Extra verlof bij religieuze feesten. Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.
 • Op vakantie onder schooltijd. Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar. Naast uw aanvraag via een verlofformulier – dat u op school kunt verkrijgen of kunt downloaden van onze website – dient u een werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de volgende voorwaarden rekening houden:
  • u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen
  • verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan
  • het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).
 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  • ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  • overlijden van een bloed- of aanverwant;
  • viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Aanvragen van verlof

U dient uw verzoek voor verlof (te downloaden via de website) altijd schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerlingzaken te Bussum. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek.

Veiligheidsbeleid

Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken:

 • Arbeidsomstandighedenbeleid
 • Bedrijfshulpverlening en brandpreventie
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie, agressie/lichamelijk geweld en privacy)
 • Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen
 • Ontruimingsplan

Medisch handelen

Onderwijzend personeel heeft in principe niet de bevoegd- en bekwaamheid medisch te handelen. Onder medisch handelen valt ook het toedienen van medicijnen. Het schoolbestuur maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg. Medisch handelen is geen onderwijsverantwoordelijkheid, maar de school beschikt wel over een protocol dat als leidraad dient in geval van calamiteiten en situaties waar acuut (medisch) handelen noodzakelijk is. Dit ligt ter inzage op de school.

Verzekering

De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en is WA verzekerd voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen, etc. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of elkaars eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke WA-verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.

Privacybeleid

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleid van Alberdingk Thijm Scholen geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders en is terug te vinden op www.atscholen.nl onder: disclaimer en privacy.

Toestemming beeldmateriaal (foto's en video's)

Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto's en video's van leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als schoolwebsite, brochures, promotiematerialen voor open dagen, social mediakanalen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld. Indien de school gebruik maakt van de Parro- schoolapp zal via deze app om toestemming worden gevraagd. In andere gevallen zal met een formulier schriftelijk om toestemming worden gevraagd om foto's en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft voor publicatie en u wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal publiceren van uw zoon/dochter.

Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van individuele begeleiding van kinderen of opleiding/coaching van leerkrachten video-opnames maken. Een voorbeeld hiervan is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames zijn voor intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist. Wettelijk mag dit maximaal een jaar bewaard worden. Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Deze opnames zijn voor onderwijskundige doeleinden en vallen dan ook niet onder de privacywet.

Voor het gebruik van beeldmateriaal waar toestemming voor is gegeven, geldt: er zal terughoudend worden omgegaan met foto's en video's van leerlingen. Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om gaan met het publiceren van foto's.

Gezonde en rookvrije leefomgeving

Voor alle schoolterreinen geldt dat zowel in het schoolgebouw als op het schoolplein het verboden is te roken. Alberdingk Thijm Scholen staat voor een gezonde leefomgeving en ondersteunt daarmee de uitgangspunten van het landelijke initiatief Rookvrije Generatie.

7. Alberdingk Thijm Scholen

Basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen werken samen op gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u de gegevens van het bestuur en een overzicht van alle scholen die onderdeel zijn van de Alberdingk Thijm Scholen.

Bestuur

Saskia Makker-Velthuis (bestuursvoorzitter) en Bart van den Haak
Postadres: Postbus 700, 1200 AS Hilversum
035 - 646 00 88
bestuur@atscholen.nl
www.atscholen.nl

  

Basisonderwijs

Blaricum

KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl

KBS De Pionier
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdepionier.nl

Eemnes Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl

Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 35, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl

Merlin
035 - 538 68 54
Aartseveen 72, 3755 VE Eemnes
www.merlin-eemnes.nl

Hilversum

Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl

C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl

Junior Campus
tweetalig basisonderwijs
035 - 672 99 31
Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK
www.basisschooljuniorcampus.nl

KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl

Paulusschool
035 - 624 69 16
Neuweg 96A, 1214 GX
www.paulusschoolhilversum.nl

Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl

De Wilge
035 - 685 40 74
Cornelis Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl

De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Kamerlingh Onnesweg 2, 1223 JK
www.dewilgetoren.nl

Laren

De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01 Eemnesserweg 17,
1251 NA
www.debinckhorst.nl

Wijdemeren

Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl

Jozefschool
0294 - 25 33 36
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl

St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl

 

Alberdingk Thijm Kinderopvang

www.atkinderopvang.nl

Locaties Peuteropvang

KinderCampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
peuteropvang@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
peuteropvang@josephlokinschool.nl

Vlindertuin
Lopes Diaslaan 87
1222 VC Hilversum
peuteropvang@titus-brandsmaschool.nl

Locaties Buitenschoolse opvang

Kindercampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
bso@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
bso@josephlokinschool.nl

BSO de Bincken
Kerklaan 29
1251 JS Laren
bso@debinckhorst.nl
06-156 789 75

ook na school lekker spelen schermafbeelding copy 

  

Schoolkeuzes in het Gooi

Naar de middelbare school?

Bij Alberdingk Thijm Scholen gunnen we iedere leerling een droom. Een dui-delijk beeld over jezelf in de toekomst. Om naar toe te werken. Om voor te gaan. Natuurlijk komen dromen niet zomaar uit. Daarom helpen we je om te vertrouwen op je eigen kunnen, om stap voor stap je weg te vinden en om jouw persoonlijke doelen dichterbij te brengen. Zodat je het mooist mogelijke kunt bereiken wat je in je hebt. Want daar gaat het om.

Na de basisschool op zoek naar een middelbare school? Alberdingk Thijm Scholen biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus. Kom langs tijdens de open dagen of kijk op de website: www.atscholen.nl

GYMNASIUM/ATHENAEUM/HAVO

Alberdingk Thijm College
Sfeervol en ICT-rijk
T: 035 - 672 99 00
Locatie: Laapersveld 9, 1213 VB Hilversum
www.atchilversum.nl

IB MYP/VWO/HAVO

Laar & Berg
Learn. Discover. Inspire.
T: 035 - 539 54 22
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.laarenberg.nl

IB MYP/DP

International School Hilversum
Learning Through Diversity
T: 035 - 672 99 31
Locatie: Emmastraat 56, 1213 AL Hilversum
www.ishilversum.nl

IB MYP

International School Laren
T: 035-5395422
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.islaren.nl

MAVO/HAVO

St. Aloysius College
Leerling in Beeld
T: 035 - 624 74 81
Locatie: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum
www.hetalc.nl

MAVO

Alberdingk Thijm Mavo
Vernieuwend Onderwijs
T: 035 - 647 98 43
Locatie: Van Linschotenlaan 503, 1212 GG Hilversum
www.alberdingkthijmmavo.nl

VMBO

Groot Goylant
Vmbo met ambitie
T: 035 - 685 00 14
Locatie: Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum
www.grootgoylant.nl

VMBO 3 + 4

Mediaschool Hilversum
T: 035 - 712 35 45
Locatie: Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK Hilversum
www.mediaschoolhilversum.nl